Ciechanowiec Online

Subiektywny Niecodziennik

Zaproszenie na konferencję naukową „Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego” 23,24 września 2021.

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w konferencji. W tym celu polecamy zainstalowanie aplikacji Microsoft Teams.

Aby dołączyć do spotkania należy kliknąć w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZiNDk3YTUtMzU1MS00NWI4LWE1MDYtZjMwMTkxYTQ4MWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c186e4e-8739-4c52-8bca-b2e8e709a377%22%2c%22Oid%22%3a%22caa51e62-9474-4ea3-847d-a7b50a2fcd6b%22%7d

Źródło: