Po walce

   Około 16-tej ubezpieczenie od strony Ostrożan zameldowało, że w polu widzenia pojawił się pojazd pancerny, określony jako „pancerka" (samochód pancerny albo tankietka). Ostrzelany przez partyzantów z dwóch erkaemów wycofał się.
   Po zebraniu rannych i zabitych oraz zdobycznej broni oddziały „Zygmunta" i „Młota" wycofały się w kierunku Perlejewa, gdzie pozostawiły poległych („siatka" pochowała ich na cmentarzach w Perlejewie i Śledzianowie). Następnie odskoczyły w lasy rudzkie. Tam pod opieką gospodarzy pozostawiono większość rannych, z których jeden wkrótce zmarł w Radziszewie. 1 szwadron por. „Zygmunta" i grupa ppor. „Młota" miały 8 poległych i 10 rannych. Z 1 szwadronu polegli: sierż. Zygmunt Kuczyński „Kruk" (z Wołynia), kpr. Ryszard Łubrzyc „Harłapan" (w cywilu przed wojną stangret rektora KUL), kpr. Mikołaj Torniewicz „Wacek" (Białostocczanin), kpr. Witold Kozłowski „Pikuś" (Wilniak), kpr. NN „Dziadźka" - „Orkan" (dezerter z LWP), Stanisław Sawicz (Sawik?) „Gołąb" (Wilniak) i 2 żołnierzy z oddziału „Młota": NN „Olek" i NN „Wróbel". Czterej pierwsi pochowani zostali w Perlejewie, pozostali w Śledzianowie. Z informacji uzyskanych od ludności wynika, że jeden z rannych pozostawionych w Radziszewie wkrótce potem zmarł (być może był to NN „Noc"). Niektóre źródła podają, że był także drugi zmarły - strzel. NN „Lis" z 3 drużyny 1 szwadronu. Rany odnieśli strzelcy z 1 szwadronu: Stanisław Romańczuk „Staś", Roman Rogucki „Mucha", Władysław Kendyśl „Tarzan", Eugeniusz Todorski „Broda", „Śniady", „Skowronek", „Lipa" oraz z oddziału „Młota": Zofia Warzyńska „Zosia" i dwóch NN.


Grupa żołnierzy 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK, Podlasie, lato 1945 r.
Stoją od lewej: Rajmund Drozd „Mikrus", Roman Rogucki „Mucha", NN „Willi", NN, NN, Zofia Warzyńska „Zosia", NN „Lisek", NN „Osterwa", Władysław Kendyśl „Tarzan".


   Straty grupy operacyjnej oceniane są różnie w różnych źródłach. Por. „Zygmunt" podaje - być może z tendencją do zawyżenia, że straciła ona 61 ludzi. Podobnie, na ponad 50 ludzi, oceniał je wywiad NZW. Dowódca 62 Dywizji Strzeleckiej NKWD określał je na 27 zabitych i 8 rannych żołnierzy NKWD i LWP, pomijając pracowników UBP i „osoby towarzyszące" (informatorów oraz sędziego i prokuratora), zaś dowództwo 1 praskiego pułku 1 Dywizji Piechoty LWP na 30 zabitych (17 NKWD, 9 LWP i 4 UBP). Według obecnych ocen straty nie mogły być mniejsze niż 36 zabitych. Poległo co najmniej 18 enkawudzistów, w tym czterech oficerów (mjr Wasilij Gribko, kpt. Nikołaj Krasnow, st. lejt. Aleksiej Anielin, lejt. Grigorij Gawriuszyn), 11 żołnierzy LWP i 3 pracowników PUBP z Bielska Podlaskiego. Do tego należy dodać pomijanych we wszystkich wyliczeniach dwóch pracowników wymiaru sprawiedliwości i dwóch informatorów. Warto przytoczyć obszerny fragment meldunku Komendy Powiatu NZW Bielsk Podlaski za sierpień 1945 r. dotyczący walki w Miodusach:
Sowietnik Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim
mjr NKWD Wasilij Gribko.

   „[...] Niedaleko Siemiatycz koło wsi Miodusze [sic] dochodzi do potyczki między oddziałem Zygmunta i Młota, a bolszewicką obławą (oddziałem szturmowym). Bolszewicki oddział szturmowy zostaje całkowicie rozbity. Zabitych jest ponad 50-ciu bolszewików, masa rannych. Wśród zabitych znajduje się major Grypko [sic], kierownik UB Bielsk. W ręce Zygmunta wpadają cenne dokumenty (cała teczka), spisy członków konspiracji, dowódcy oddziałów, składy broni na całym terenie. Było to przy mjr. Grypko. Zabitym bolszewikom zrobiono w Bielsku manifestacyjny pogrzeb. Na grób Grypki przysłano wieńce z Mińska i Smoleńska. Wygłoszono mowy pełne pogróżek pod adresem Polaków. Major Grypko (opinia): ohydny bolszewik, polakożerca, ostatni skurwysyn. Kula partyzanta, która rozwaliła mu łeb, z punktu widzenia Polaka, jest to najlżejszy wymiar kary."
   Porażka zadana grupie operacyjnej w Miodusach Pokrzywnych należy do największych klęsk poniesionych przez NKWD w Polsce w 1945 roku. Większe straty bolszewicy ponieśli jedynie w Lesie Stockim (pow. Puławy) w walce z oddziałem AK-WiN „Orlika" i pod Kuryłówką nad Sanem w walce z oddziałem NZW „Ojca Jana". O tym, jak dotkliwy był cios zadany komunistom w Miodusach, świadczyć może okoliczność, iż zastępca dowódcy 62 Dywizji Strzeleckiej NKWD płk Riezinkin otrzymał od generała lejtnanta Nikołaja N. Seliwanowskiego (sowieckiego doradcy przy MBP) rozkaz przeprowadzenia operacji mającej specjalny cel - całkowite zniszczenie „bandy Zygmunta", uznanej za szczególnie groźną. W piśmie do płk. Riezinkina z 24 VIII 1945 r. jego bezpośredni przełożony, płk Skorodumow pisał: „Zgodnie z rozkazem generała - lejtnanta SELIWANOWSKOWO operację mającą rozpoznać i zlikwidować bandę „Zygmunta" kontynuować do pełnego zniszczenia bandy. Jednostek uczestniczących w operacji nie zdejmować [nie wycofywać]."


Grupa żołnierzy 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK.
Dziewiąty od lewej stoi por. Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt". Puszcza Białowieska, maj 1945 r.


   Przez powiat bielski znów przetoczyła się fala obław. W dniu 22 VIII 1945 r. z Białegostoku została wysłana na teren powiatu bielskiego grupa operacyjna 9 pułku KBW pod dowództwem płk. Tasłenki. Miała ona wspólnie z jednostką NKWD z Bielska Podlaskiego przeprowadzić operację w gminach Ciechanowiec i Brańsk. Głównym zadaniem tej akcji było zlokalizowanie i zniszczenie 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej. Jednocześnie na ten sam teren wysłana została grupa operacyjna 1 pułku praskiego 1 Dywizji Piechoty LWP. Połączone siły NKWD, KBW i LWP przeprowadziły 24 VIII 1945 r. akcję przeczesywania lasów koło Rudki. Dowódca 9 pułku KBW tak ocenił rezultaty tej operacji:
   „[...] w wyniku operacji zatrzymano ogólną siłą około 300 ludzi, z nich 61 dezerterów WP i MO. Zatrzymano również 4 rannych bandytów, którzy zeznali, że są członkami bandy „Zygmunta" i że w tym rejonie działa ta banda, i lekarza, który leczył tych rannych bandytów schowanych w stogu siana.[...]"
   Znaczna cześć zatrzymanych byli to zupełnie przypadkowi ludzie. W Holonkach, Widźgowie i sąsiednich wioskach aresztowano około 50 osób, w tym członków NZW. Niestety informacja o ujęciu rannych żołnierzy 1 szwadronu była prawdziwa. Można oceniać, że siatka nie zapewniła im należytej opieki. Wpadli w wyniku donosu. Byli bardzo okrutnie przesłuchiwani w PUBP w Bielsku („Staś" stracił nogę, zmasakrowanego „Brodę" grupa UBP i KBW obwoziła po wioskach, żądając by wskazywał osoby współpracujące z partyzantką). Jeden z rannych - od „Młota" - zdołał ponoć po 2 tygodniach uciec z aresztu PUBP.
   Jakie były dalsze losy partyzantów walczących 18 sierpnia 1945 r. w Miodusach Pokrzywnych? 1 szwadron przeczekał obławy na terenie gminy Boćki, kwaterując m.in. na koloniach Osmoli. W pierwszych dniach września 1945 r. stawił się na koncentracji zarządzonej przez dowódcę 5 Brygady, mjr „Łupaszkę", w gajówce Stoczek koło Poświętnego. Zebrały się tu wszystkie pododdziały Brygady Wileńskiej, łącznie blisko 300 partyzantów. Major „Łupaszka" poinformował dowódców szwadronów, iż zgodnie z rozkazem Delegatury Sił Zbrojnych w Kraju (powołany w marcu 1945 r. odpowiednik KG AK, kierujący aktywami organizacji po rozwiązaniu Armii Krajowej), oddziały leśne mają zostać rozformowane. Proces demobilizowania pododdziałów 5 Brygady Wileńskiej, ze względu na brak ubrań cywilnych i pieniędzy dla demobilizowanych żołnierzy przebiegał dość długo, ciągnąc się przez kilka tygodni. Zakończony został dopiero w październiku (jeden ze szwadronów, dowodzony przez por. Romualda Rajsa „Burego" uchylił się od demobilizacji i przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego). Nie udało się także w pełni zdemobilizować 1 szwadronu. W polu pozostała kilkudziesięcioosobowa grupa jego żołnierzy, ludzi pochodzących z Kresów, nie mających się gdzie podziać, a także ludzi miejscowych - całkowicie „spalonych" i ściganych przez bezpiekę. Z grupy tej w lutym 1946 r. zorganizowana została 6 Brygada Wileńska AK, działająca na Podlasiu do 1952 r.


Grupa żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej AK. Podlasie, kwiecień 1946 r.
Stoją od prawej: ppor. Władysław Łukasiuk „Młot", Wanda Minkiewicz „Danka", ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor".


   4 X 1945 r. por. „Zygmunt" wraz z Alicją Trojanowską „Krystyną" (sanitariuszka 1 szwadronu, żona por. „Zygmunta") oraz trzema towarzyszącymi im partyzantami opuścili oddział. Poprzez Szepietowo udali się do Warszawy. Dalsza ich droga wiodła „na zachód". Dowództwo nad oddziałem pozostałym po 1 szwadronie objął ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor", zaś funkcję jego zastępcy ppor. „Młot". Obaj ci dowódcy dzięki swej ofiarnej postawie zyskali autorytet, szacunek i przywiązanie partyzantów oraz miejscowej patriotycznie nastawionej ludności. „Młot", który w dalszych latach walki awansował do stopnia kapitana, stał się prawdziwą legendą partyzantki niepodległościowej na Podlasiu. Nawet w zupełnie beznadziejnej sytuacji dzielił do końca los swych podkomendnych - ludzi, którzy świadomie zdecydowali się prowadzić walkę z komunizmem, systemem niezgodnym z ludzkim rozsądkiem i prawem boskim. W 1946 r. objął dowództwo sformowanej na bazie 1 szwadronu 6 Brygady Wileńskliej AK. Poległ w wyniku tragicznego nieporozumienia w czerwcu 1949 r. Nie ma własnego grobu, jego ciało zostało wykopane przez ubowców z prowizorycznego grobu i wywiezione do Bielska Podlaskiego, a stamtąd prawdopodobnie do Białegostoku. L. Minkiewicz „Wiktor" został skazany na karę śmierci i zamordowany wraz z majorem „Łupaszką" 8 II 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

Napisane przez cc_admin dnia sierpień 22 2006 20:38:03 · 0 komentarzy · 6820 czytań · Drukuj

Komentarze

Brak dodanych komentarzy.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Polecamy strony:

Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie

PORTAL POŚWIĘCONY POLSKIM BOHATEROM, POLSKIEJ HISTORII ORAZ POLSKOŚCI

FUNDACJA PAMIĘTAMY - O DOBRĄ PAMIĘĆ
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Reklamy:

Niezapominajka - Gospodarstwo agroturystyczne - Kozarze 3A

Gospodarstwo Agroturystyczne Bożena i Mateusz Rutkowscy

Sprzedam działkę 4000m2 - 602 117 367

Stal-Trans usługi dźwigowe i transportowe

Ostatnio w galerii:

92
91
90
89
88

Losowo z galerii:

Losowy artykuł:

Postanowienia noworoczne alergika
Czasem wystarczy jedna rzecz, by polepszyć życie człowieka. Rozpoczęcie nowego roku to świetna okazja by wprowadzić zmiany, które ułatwią życie alergikowi. Nie masz pomysłu? Proponujemy listę 10 podpowiedzi. Wystarczy odrobinę chęci i wysiłku. Wybierz przynajmniej jedno postanowienie, które będziesz realizować w nadchodzącym roku.
Kategoria: "Wszystko, co chcecie wiedzieć o alergii"IX Zjazd Absolwentów 2014

Nasze strony:

Niezapominajka-Gospodarstwo Agroturystyczne

FHU Daniel Wyszyński - Ciechanowiec

Kwatera nad Bugiem

CHARON Całodobowy Zakład Pogrzebowy

Ex Dystans 532 545 407

... i czasopisma:

blogmedia24.pl

niepoprawni.pl

blogpress.pl

naszeblogi.pl

Republika Blogerów

Portal Informacyjny KMN | Niezależne informacje z Polski i Świata

Nasz Dziennik

Gazeta Polska

Niezależna.pl - strefa wolnego słowa

Niezależna Gazeta Polska - Nowe Państwo

stefczyk.info

Codziennie ważne informacje ze świata polityki

Tygodnik Do Rzeczy

Telewizja Republika

Polska Niepodległa

Stanisław Michalkiewicz

Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski

Fronda.pl - portal poświęcony

www.piotrskarga.pl

Bibuła - pismo niezależne

Najwyższy Czas!

Burzowe info:

Mapa burzowa PolskiLinki z Ciechanowca:

Miejski Portal Internetowy

Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej

ZSOiZ

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

Zapraszamy do hotelu i restauracji Nowodwory

ciechanowiec.media.pl

Młyn Ciechanowiec - tradycyjna polska mąka

Koło Wędkarskie nr 87 JAZGARZ w Ciechanowcu

Regionalne:

Katolickie Radio Podlasie

Wrota Podlasia

Gazeta Współczesna

Kurier Poranny

Kontakty - Tygodnik Regionalny

Głos Siemiatycz

Nr 1 w powiecie wysokomazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

Mendom STOP!

MENDOM STOP!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Radio Wnet

Żołnierze Wyklęci - zapomniani bohaterowie

Musimy się na nowo policzyć - Anna Walentynowicz

Instytut Pamięci Narodowej

Muzeum Powstania Warszawskiego

Poland - Polska

Narodowe Siły Zbrojne

Przegląd Narodowy e-kolekcja

Niezłomni - niepoprawna politycznie historia Polski

kresy24.pl

Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

O obrazach i słowach. Kontekst decyduje o znaczeniu fotografii.

Znajomi:Dietetyk Online

Domenomania.pl - profesjonalne usługi internetowe

Podziwiani:Włącz radio retro:

Przydatne:

Otwarte zasoby edukacyjne AGH w Krakowie

Legalnie. Libre Office.


Ciechanowiec OnLine 2006 - 2019
...
Prawa autorskie należą do autorów i/lub redakcji portalu ciechanowiec.info.
Przedruk, reprodukcja, powielanie na potrzeby komercyjne
bez zgody właściciela praw autorskich są zabronione.
...
Redakcja ciechanowiec.info nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, wpisów użytkowników w shoutbox, komentarzy na forum, pod newsami, artykułami, zdjęciami, wpisami na facebook i innych portalach społecznościowych.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04 | 22,299,796 Unikalnych wizyt | jQ Blog