Ciechanowiec OnLine - Subiektywny Niecodziennik - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Marzec 03 2014 22:18:26

R E G U L A M I N

Rozdział I - Zasady korzystania ze strony

1. CIECHANOWIEC ONLINE zastrzega sobie możliwość prowadzenia tej strony internetowej w/g własnych upodobań oraz prawa obowiązującego w RP.

2. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników oraz Gości.

3. Wszystkich Użytkowników obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

4. Użytkownik powinien podczas dodawania informacji o charakterze tekstowym czuwać nad czystością języka, jakiego używa.

5. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

b) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

c) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

e) propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

f) propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),

h) zawierają treści pornograficzne.

i) obrażają obywateli polskich (osoby prywatne), nie związanych bezpośrednio z polityką i życiem publicznym - bez konkretnych zarzutów, a szczególnie treści napisane anonimowo.

6. Zabrania się wszelkich przejawów floodowania i internetowego trollingu.

7. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są natychmiastowo usuwane.

8. Publikowane na stronie i podstronach CIECHANOWIEC ONLINE informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

9. Dodawanie informacji do działów: forum, komentarze pod newsami, komentarze w galerii i wpisy w shoutbox zarezerwowane są dla zarejestrowanych Użytkowników.

10. Dodając informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych witryny adresu IP komputera, z którego dodano informację oraz czasu dodania danej informacji.

10. Dodawane przez Użytkowników wpisy mogą być moderowane przez Administratora.

11. Wszystkie opinie umieszczane jako informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte we wpisach nie są opiniami CIECHANOWIEC ONLINE. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział II - Rejestracja, Użytkownicy oraz rezygnacja z uczestnictwa

1. Rejestracja w CIECHANOWIEC ONLINE jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik dodając informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane i informacje są prawdziwe.

3. Administracja ma prawo do czasowego zablokowania konta Użytkownika bez podania przyczyny, a w razie nagminnego łamania Regulaminu do usunięcia konta.



5. Użytkownik podczas rejestracji lub dodawania informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.

6. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od CIECHANOWIEC ONLINE na podane przez siebie adresy elektroniczne.

Rozdział III - Redakcja

1. Redakcja ma prawo do edytowania informacji zawartych na stronie.

2. Redakcja ma prawo do usuwania informacji, wpisów Użytkowników lub ich kont bez podania przyczyny.

3. Redakcja z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji.

4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z CIECHANOWIEC ONLINE;

b) za problemy w funkcjonowaniu strony, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec,

c) niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie ze strony przez Użytkowników;

d) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji mogących być uznane za poufne;

5. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem CIECHANOWIEC ONLINE może podejmować tylko i wyłącznie jego Redakcja.

Rozdział IV - Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby strony CIECHANOWIEC ONLINE.

2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w bazie danych.

3. Na pisemny wniosek osób trzecich, wobec których w dodawanych przez Użytkowników wpisach doszło do naruszenia prawa, CIECHANOWIEC ONLINE może udostępnić adres e-mail dotyczący Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.

Rozdział V - Ustalenia końcowe

1. Jako CIECHANOWIEC ONLINE rozumiemy stronę internetową http://www.ciechanowiec.xorg.pl lub http://ciechanowiec.xorg.pl - wraz ze wszystkimi jej podstronami.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2007 r. od godz 16:00 i nie obowiązuje wstecz.

4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

5. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Ciechanowiec OnLine - Subiektywny Niecodziennik - Janusz i Stanisław Szcześniak