Partyzantka brygad wileńskich na Podlasiu
Dodane przez cc_admin dnia Lipiec 26 2006 12:21:35
Partyzantka brygad wileńskich na Podlasiu

   Wędrując po Podlasiu, napotykamy w wielu miejscowościach na mogiły, na których widnieje napis informujący, że spoczywają w nich żołnierze brygad wileńskich AK polegli w latach 1945 - 1953. Podstępne rozbrojenie wileńskich oddziałów AK w lipcu 1944 r. nie stanowiło końca działalności dla ich dowódców i żołnierzy. Wielu spośród nich wymknęło się z „kotła" w Puszczy Rudnickiej i podjęło próbę przedarcia się z bronią w ręku za Niemen, na tereny położone na zachód od „linii Curzona". Najwybitniejszym z dowódców wileńskiej partyzantki, którzy zdołali dokonać tego wyczynu, okazał się major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka".

Mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka". Zamordowany
8 II 1951 r. w wiezieniu na Rakowieckiej w Warszawie.


Oddał się on do dyspozycji komendanta Białostockiego Okręgu AK ppłk Władysława Liniarskiego „Mścisława" i na jego rozkaz, jako „dowódca partyzantki okręgu", z rozbitków wileńskich i miejscowych ochotników odtworzył na Białostocczyźnie słynną 5 Brygadę Wileńską AK (warto dodać, że jego zastępcą został mianowany por./kpt. Lech Leon Beynar „Nowina", oficer BIP Wileńskiego Okręgu AK, znany później jako wybitny historyk, występujący pod literackim pseudonimem - Paweł Jasienica). 5 Brygada Wileńska, w sile około 300 żołnierzy, podjęła na rozkaz ppłk „Mścisława" działania z zakresu samoobrony przeciwko NKWD, UB, KBW i komunistycznej agenturze powodującej aresztowania i represje wobec ludności.
   Gdy we wrześniu 1945 r. na rozkaz płk Rzepeckiego, w związku z tzw. „akcją rozładowywania lasów", major „Łupaszka" musiał rozformować 5 Brygadę i wyjechać na Pomorze, gdzie wiosną 1946 r. wznowił działalność partyzancką, na Podlasiu pozostało dwóch podległych mu oficerów. Byli to ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor" i ppor. Władysław Łukasiuk „Młot".


Ppor. Lucjan Minkiewicz "Wiktor".
Zamordowany 8 II 1951 r.
w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie.


Dowodzili oni partyzancką grupą kadrową, wywodzącą się z 1 szwadronu 5 Brygady i oddziału partyzanckiego „Młota". Jednostka ta pozostawała w kontakcie w Komendą Obwodu WiN Bielsk Podlaski i wykonywała jej rozkazy. Gdy jednak po kilku miesiącach major „Łupaszka" ponownie nawiązał z nią kontakt, ponownie przeszła pod jego komendę. W lutym 1946 r. „Łupaszka" nadał jej nazwę 6 Brygady Wileńskiej. W sposób oddział „Wiktora" i „Młota" przeszedł pod rozkazy Komendy eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK. Dodajmy, że struktura ta pozostawała w łączności ze sztabem Naczelnego Wodza w Londynie, dzięki czemu akcja zbrojna „Łupaszki" i „Młota" z formalnoprawnego punktu widzenia zyskiwała znamiona pełnej legalności. Pomimo iż 6 Brygada nie weszła w skład Zrzeszenia WiN, należy podkreślić, iż cały czas zachowywała silne więzi z poakowskimi strukturami WiN na Podlasiu po obu stronach Bugu - i z czasem, w miarę ich rozpadu, zaczęła na ich bazie budować własne zaplecze organizacyjne.
   Dowódcą 6 Brygady do października 1946 r. pozostawał ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor", stary partyzant jeszcze z Wileńszczyzny. Funkcję jego zastępcy pełnił od początku ppor. Władysław Łukasiuk „Młot" (awansowany kolejno do stopnia porucznika jesienią 1946 r. i kapitana - 11 XI 1947 r.). Odpowiadając za organizację zaplecza terenowego 6 Brygady, odgrywał on coraz większą rolę w życiu oddziału. Gdy w październiku 1946 r. ppor. „Wiktor" został bezterminowo urlopowany, major „Łupaszka" właśnie „Młotowi" powierzył funkcję dowódcy 6 Brygady Wileńskiej.


6 Brygada Wileńska AK na zbiórce, Podlasie, okolice Mężenina, 20 kwietnia 1946 r.

   W maju 1947 r. „Młotowi" podporządkował się były dowódca oddziału lotnego WiN z powiatu Wysokie Mazowieckie, kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar". Choć jego grupa została rozformowana w okresie tzw. amnestii z lutego - kwietnia 1947 r., to jednak on sam, nie wierząc komunistom - nie ujawnił się. Z dawnego składu oddziału pozostało przy nim zaledwie dwóch żołnierzy. Dość szybko jednak zaczęli skupiać się wokół niego dawni partyzanci i konspiratorzy spod znaku AK - WiN, prześladowani przez UB pomimo spełnienia warunków amnestii. Komendant „Młot" po pewnym czasie mianował go swoim zastępcą. Gdy wiosną i latem 1948 r. podstawowe siły 6 Brygady Wileńskiej zostały rozbite w walkach z olbrzymimi obławami UB i KBW, „Młot" z garstką ocalałych partyzantów przeszedł za Bug i połączył się z oddziałem „Huzara". Zimą 1948 na 1949 r. „Huzar" na czele grupy lotnej odskoczył w Wysokomazowieckie, zaś „Młot" z grupą podkomendnych ulokowanych w kilku ziemiankach, bazował w lasach rudzkich, przy czym obaj dowódcy mieli ponownie połączyć się wiosną 1949 r.
   Po tragicznej śmierci „Młota" w dniu 27 VI 1949 r., dowództwo nad całością sił partyzanckich pozostających jeszcze w polu, objął kpt. „Huzar". Zreorganizował on oddział, nadal noszący nazwę 6 Brygady Wileńskiej, rozbudowując go i dzieląc na kilka odrębnie operujących patroli, które spotykały się na wyznaczanych okresowo koncentracjach. Działalność oddziału obejmowała rozległy teren od Ostrowi Mazowieckiej, Wysokiego Mazowieckiego i Łap, po Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Białą Podlaską, Łosice i Sokołów Podlaski. Poszczególne patrole otrzymały własne tereny działania. Południowy brzeg Bugu, od Sterdyni po Białą Podlaską, przydzielono por. Józefowi Małczukowi „Brzaskowi". Podlegała mu sieć terenowa, licząca kilkuset ludzi - oraz dowodzony osobiście przez niego patrol partyzancki w sile kilkunastu partyzantów (okresowo dzielony na dwa mniejsze patrole).Józef Małczuk "Brzask". Zdjecie pośmiertne,
wykonane przez funkcjonariuszy UB."


   Wśród żołnierzy tej jednostki znalazł się też Adam Ratyniec „Lampart", stary partyzant jeszcze z czasów okupacji niemieckiej. Swą służbę w konspiracji zaczynał ponoć jeszcze w Batalionach Chłopskich, skąd trafił w szeregi Armii Krajowej. Z siatki terenowej przeszedł w 1944 r. do partyzantki - do słynnego lotnego oddziału partyzanckiego 34 pułku piechoty AK dowodzonego przez por. Stefana Wyrzykowskiego „Zenona" operującego w pow. Biała Podlaska. W 6 Brygadzie Wileńskiej Adam Ratyniec „Lampart" służył początkowo w 2 szwadronie por. „Bartosza". Jesienią 1949 r. przydzielono go do oddziału por. „Brzaska". „Lampart" uczestniczył w ostatniej walce tego bohaterskiego dowódcy, stoczonej 7 IV 1950 r. pod Toczyskami Podbornymi koło Jabłonny. Zdołał wówczas wyprowadzić część grupy z okrążenia. Po śmierci por. „Brzaska" i likwidacji przez UB kolejnej grupy jego podkomendnych w boju 30 IX 1950 r. w Borychowie pow. Sokołów Podlaski, kpt. „Huzar" zdecydował się ponownie zreorganizować działalność organizacyjną i bojową na lewym brzegu Bugu. Dowództwo nad odtworzonym patrolem 6 Brygady Wileńskiej, któremu przydzielono ten właśnie teren, powierzył st. sierż. Adamowi Ratyńcowi „Lampartowi".

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski