Rok 1950/51
Dodane przez cc_admin dnia Marzec 29 2006 22:21:08
   Bardzo dziękujemy naszemu Użytkownikowi za nadesłanie tych dokumentów, ale jednak uznaliśmy je za "zbyt świeże". Dlatego imiona i nazwiska są wykropowane (ochrona danych osobowych lub cenzura z naszej strony - jak kto "uważa"). Ten dokument jest już "odtajniony" i jeśli cię to interesuje - napisz - powiemy, gdzie szukać. Ciekawe są załączniki - kto, komu i za ile, ale po co i na co dowiesz się jak dokładnie przeczytasz poniższy tekst. Nam w szkołach "nakładano", że wojna u nas skończyła się w 45, a tu 15 maja 1951?


   Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku na skutek ustnego polecenia Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Ob. inż. Dąb... w załączeniu przedkłada wykaz, a poniżej sprawozdanie z dokonanych domiarów w Prezydiach Gminnych Rad Narodowych w Brańsku, Ciechanowcu i Grodzisku.
   Niniejsze domiary zostały dokonane z polecenia I-go Sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR ob. Now... w porozumieniu z Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ob. Kal... .
   W dniu 9 września 1950 r. Z-ca Przewodniczącego Prezydium PRN ob. Fie... został wezwany do Komitetu Powiatowego PZPR, gdzie Szef P.U.B.P. wręczył listę z nawiązkami rolników zamieszkałych na terenie gmin: Brańsk, Ciechanowiec i Grodzisk oświadczając, że tym rolnikom należy dokonać domiaru z tytułu podatku gruntowego i S.F.O.R., a to dlatego że oni wspierają bandę jaka grasuje na tych terenach. Stanowisko Szefa zostało poparte przez I-go Sekretarza KP PZPR. Z braku jednak podstaw prawnych sprawa domiaru odciągnęła się do dnia 3 października, w którym to dniu Z-ca Przewodniczącego w porozumieniu z Przewodniczącym Prezydium PRN wyjechał wraz z Szefem P.U.B.P. i kierownikiem referatu podatków wiejskich ob. Gar... do gminy Ciechanowiec, gdzie nie zastali Przewodniczącego Prezydium GRN, a tylko Z-cę Przewodniczącego P GRN ob. Czy... i ob. Gar... pod dyktando Z-cy Przewodniczącego Prezydium PRN w porozumieniu z Szefem P.U.B.P. dokonał ponownego wymiaru poszczególnym rolnikom którzy wspierali lub znajdowali się w bandzie grasującej na terenie gmin: Brańsk, Ciechanowiec i Grodzisk. Za podstawę opodatkowania przyjęto bogacenie się z łupów jakie dostarczane były przez bandę. Z wymienionych na załączonej liście cztery osoby dotychczas grasuje w bandzie, a to: G... A... mieszkaniec wsi Bujenka gm. Ciechanowiec, B... S... s. J... mieszkaniec wsi Bujenka gm. Ciechanowiec, P... K... s. S... mieszkaniec wsi Leśniki gm. Ciechanowiec i K... S... mieszkaniec wsi Jaszczołty gm. Grodzisk.
   Pozostali uwidocznieni na załączonej liście czynnie wspierali bandę. Załączona lista zawiera nazwisko, imię i imię ojca bandyty lub – wspierającego bandę, miejsce zamieszkania, obszar posiadanych użytków rolnych, wymiar normalnych należności podatkowych z rozliczeniem na podatek gruntowy, S.F.O.R., podatek gruntowy w gotówce i podatek gruntowy w zbożu, przychodowość przed domiarem i przychodowość po dokonaniu domiaru. Łączna suma należności po dokonaniu domiaru, łączna suma zaległych należności przed dokonaniem domiaru. Sposób rozsprzedaży zajętych rzeczy, kto kupował zajęte rzeczy, na jaką sumę zlicytowano rzeczy i jakie pozostały zaległości.
   Załączona lista zawiera trzydziestu trzech płatników.
   Prezydium Powiatowej Rady Narodowej analizując dodatkowe domiary stwierdza, że skutki tego posunięcia były pozytywne, gdyż w związku z zastosowaniem domiarów ludność powiatu bielskiego przychylnie ustosunkowała się do organów bezpieczeństwa o czym świadczą fakty częstego meldowania o pojawieniu się band. Uzyskano ogólne zastraszenie w przechowywaniu bandytów. Na skutek tego Partia rozszerzyła swą działalność, a szczególnie na terenie gminy Ciechanowiec. Uzyskano postrach i nieufność jednych do drugich t.zn. ludności do bandytów i odwrotnie. Bandy mniej odwiedzają ten teren nie mając oparcia.
   Prezydium Powiatowej Rady Narodowej uważa, iż w stosunku do tych ob.ob. którzy dotychczas są w bandzie należy wystąpić z wnioskiem do Prokuratorii Generalnej o przepadek ich mienia na rzecz Skarbu Państwa a rodziny ich wysiedlić z terenu powiatu bielskiego. W stosunku do pozostałych ob.ob. Prezydium PRN nie może zająć zdecydowanego stanowiska, ponieważ nie jest w posiadaniu materiałów dotyczących ich działalności w bandzie.


załącznik prawie nieczytelny chwilowo i celowo - przyp. red.


nadesłał: j.p. dostosował j.s.